Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Flickaplattformens stadgar

Syfte och namn 
1    § Föreningens namn är Flickaplattformen. 
2    § Flickaplattformen är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening med säte i Stockholm.  
3    § Flickaplattformens syfte och mission är att samla och stärka ideella föreningar som är för och/eller drivs av flickor. Tillsammans placerar vi flickors röster i centrum och lyfter ett flickaperspektiv i alla frågor som berör flickor, för att bidra till ett reellt demokratiskt inflytande för flickor. Föreningen verkar inom fälten jämställdhet, jämlikhet och inkludering. 
4    § Flickaplattformens värdegrund är utgångspunkten i all vår verksamhet och vilar på feminism, intersektionellt perspektiv och ett flickaperspektiv. Vi är orädda då vi anser att ett progressivt förändringsarbete sker genom att vi alla tar ansvar för att uppmärksamma orättvisor och utmana maktens normer. Vår värdegrund utvecklas i dokumentet Flickaplattformens värdegrund som fastställs av årsmötet. 
5    § Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 
Medlemmar 
6    § Flickaplattformen har två olika slags medlemskap. Ett huvudmedlemskap som benämns som ”Flickaaktör” och ett stödmedlemskap som benämns som ”Flickasupporter”.  
7    § Ansökan om att bli Flickaaktör sker skriftligen till styrelsen. För att styrelsen ska anta en Flickaaktör som medlem krävs: 
1.    Att sökanden är en ideell förening som drivs av, för och/eller med flickor  
2.    Föreningen har tilldelats ett organisationsnummer av Skatteverket, 
3.    Att sökanden ställer sig bakom Flickaplattformens arbete och värdegrund. 
 
8    § Flickaaktör ska på styrelsens begäran lämna sådana uppgifter om den egna verksamheten, ekonomiska förhållanden och medlemssammansättning som Flickaplattformen behöver för att kunna ansöka om eller redovisa stöd till Flickaplattformens ordinarie verksamhet. 
9    § Om en Flickaaktör under minst ett års tid varken redovisat verksamhet eller minst tre föreningsmedlemmar, kan styrelsen besluta att avregistrera Flickaaktören med innebörd att Flickaaktörens medlemskap upphör.  
10    §     Flickaplattformen har rätt att ta ut en, av styrelsen bestämd, symbolisk årsavgift av varje Flickaaktör. 
11    §     Flickasupporter är juridiska personer som driver frågor som berör flickor och/eller vill stödja Flickaplattformens verksamhet.  
12    §     Ansökan om att bli Flickasupporter sker skriftligen till styrelsen. För att styrelsen ska bevilja en Flickasupporter medlemskap krävs det att sökanden ställer sig bakom Flickaplattformens värdegrund. 
13    §     Flickaplattformen har rätt att ta ut ett, av styrelsen bestämt, årligt supporterbidrag av varje Flickasupporter.  
Uteslutning 
14    §     Flickaaktör eller Flickasupporter som allvarligt skadar föreningen, som agerar i strid mot Flickaplattformens värdegrund eller stadgar eller som ej fullgör betalningsskyldighet mot föreningen kan uteslutas av styrelsen. Uteslutning får också ske om enskild företrädare för Flickaaktören eller Flickasupportern agerar i strid mot Flickaplattformens värdegrund eller stadgar. Innan styrelsen beslutar om uteslutning ska aktuell Flickaaktör eller Flickasupporter beredas möjlighet att yttra sig.  
15    §     Beslut om uteslutning verkställs direkt. På begäran av annan Flickaaktör ska uteslutningen prövas vid nästkommande årsmöte. 
Årsmöte 
16    §     Årsmötet är Flickaplattformens högst beslutande organ. 
17    §     Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår, tidigast första mars och senast sista maj. 
18    §     Styrelsen ska utsända kallelse och dagordning till ordinarie årsmöte per e-post eller post tidigast åtta veckor och senast fyra veckor innan årsmötets inledande. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet äger rum. Årsmöteshandlingar, inklusive styrelsen svar på inkomna motioner, ska vara Flickaaktörer tillhanda senast en vecka innan årsmötet äger rum.  
19    §     Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 •  mötets öppnande 
 • fastställande av röstlängd 
 • val av mötesordförande 
 • val av mötessekreterare 
 • val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare 
 • fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 • fastställande av dagordning 
 • behandling av verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår 
 • behandling av ekonomisk berättelse för närmast föregående räkenskapsår 
 • revisorernas berättelse för föregående verksamhets- och räkenskapsår 
 • fastställande av resultat- och balansräkning 
 • frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhets- och räkenskapsår 
 • behandling av förslag från styrelsen 
 • behandling av motioner 
 • val av antal ledamöter i styrelsen 
 • val av ordförande för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte 
 • val av styrelseledamöter för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte 
 • val av revisor/revisorer för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte 
 • val av valberedning  
 • övriga frågor 
 • mötets avslutande 

Motioner som inte inkommit inom den tid som stadgas i 18 § får endast behandlas av årsmötet om minst två tredjedelar av de närvarande Flickaaktörerna beslutar att så får ske. Vid årsmötet ska protokoll föras. Justerat protokoll skickas ut till samtliga Flickaaktörer inom fyra veckor efter årsmötets avslutande. 
20    §     Vid årsmötet äger samtliga Flickaaktörer närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt genom ett av Flickaaktören utsett ombud. Därutöver äger varje Flickaaktör rätt att närvara genom ytterligare en representant med yttrande- och yrkanderätt. Flickasupportrar äger närvarorätt, men ej yttranderätt, yrkanderätt eller rösträtt vid årsmöte. Flickaplattformens förtroendevalda äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid årsmöte. 
21    §     Vid omröstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal tillämpas lottning. Nedlagd röst räknas inte.  
22    §     Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av Flickaaktörerna så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska hållas inom tre månader efter det begäran gjorts. 
23    §     Styrelsen ska utsända kallelse och dagordning till extra årsmöte per e-post eller post tidigast tre veckor och senast en vecka innan det extra årsmötets inledande. Vid extra årsmöte får bara de ärenden som omnämnts i kallelsen behandlas.  
Styrelsen 
24    §     Mellan årsmöten ansvarar styrelsen för föreningens löpande förvaltning. Styrelsen ska handlägga Flickaplattformens angelägenheter så att föreningens syfte och ändamål främjas, förvalta Flickaplattformens tillgångar och genomföra den verksamhet som årsmötet beslutat. 
25    §     Styrelsen ska bestå av en ordförande samt minst två och högst sex ledamöter varav minst en är under 20 år. Styrelsen kan inom sig utse ytterligare funktioner. 
26    §     Valbar till styrelsen är person som ställer sig bakom Flickaplattformens värdegrund. 27 §     Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden när verksamheten föranleder det. Sammanträden ska dessutom hållas om någon av styrelsens ledamöter begär det. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som ska justeras av minst två styrelsemedlemmar. 
28    §     Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
29    §     Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser. 
Valberedning 
30    §     Valberedningens uppgift är att till årsmötet lägga förslag på antal ledamöter i styrelsen, förslag på ordförande och ledamöter till styrelsen samt förslag på revisorer och ledamöter i valberedningen. 
31    §     Valberedningen ska bestå av minst två och högst fyra personer. Valberedningen väljer själv sin sammankallande. 
32    §     Valbar till valberedningen är person som ställer sig bakom Flickaplattformens värdegrund. 
Revisorer 
33    §     Revisorernas uppgift är att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning samt att avlägga en revisionsberättelse till årsmötet. 
34    §     Föreningen väljer minst en och högst tre revisorer.  
35    §     Valbar till revisor är person som inte sitter i styrelsen eller är anställd av Flickaplattformen. 
Stadgar 
36    §     Beslut om ändring i stadgar fattas av ordinarie eller extra årsmöte med två tredjedelars majoritet. Förslag om stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Fråga om stadgeändring får endast behandlas av årsmötet om den upptagits i kallelsen till mötet. 
37    §     Om fråga kring tolkning av dessa stadgar uppstår ska styrelsen besluta om tolkning av stadgarna.   
Upplösning
38    §     Flickaplattformen upplöses genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Minst ett av dessa årsmöten ska vara ordinarie. Vid upplösning ska Flickaplattformens tillgångar, efter att skulderna betalats, fördelas till ett ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Ändamålet beslutas av det sista årsmötet.