Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Öppet brev till Regeringen: Gör Agenda 2030 för alla!

Flickaplattformen har idag skickat ut ett öppet brev, underskrivet av åtta av våra medlemmar (Hungerprojektet, Make Equal, Föreningen Tillsammans, Fler Unga, Elektra Göteborg, United Sisters Göteborg och Tjejjouren Väst), till de ministrar som ansvarar för Agenda 2030 implementeringen med en förhoppning om att den ansvariga delegationen ska bli mer inkluderande och arbeta utifrån ett flickaperspektiv. Här kan du läsa hela brevet!

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN: GÖR #AGENDA2030 FÖR ALLA!

För en månad sedan gick den svenska regeringen ut och presenterade den delegation som fått i uppdrag att arbeta med implementeringen av Agenda 2030 i Sverige. Att en delegation tillsätts för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål är otroligt viktigt och något vi är mycket glada över. Det som dock slår oss med häpnad och sorg är att så många perspektiv inte finns representerade.

Agenda 2030 består av en rad mål, där ett av målen är att uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor. FN själva har understrukit vikten av att jämställdhet skall genomsyra samtliga mål, på alla nivåer. Det innebär att mål som rör ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser också skall präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Processen bakom framtagandet av Agenda 2030 var en av de mest omfattande och inkluderande processerna som hittills förts på FN-nivå. Termen “leave no one behind” har varit slagordet för FN i processen, vilket innebär att alla berörda parter skall vara involverade. Därför känns det tragiskt att detta inkluderande arbete inte fortsätter i implementeringsarbetet.

Trots att jämställdhet är något av det mest centrala i Agenda 2030 finns det inte en enda representant från den svenska kvinnorörelsen i delegationen. Den svenska regeringen säger sig vara världens första feministiska regering, att då på ett såpass tydligt och strukturellt sätt välja att exkludera kvinnorörelsen är mycket problematiskt och något vi hoppas både få en förklaring till samt, en justering av. Vi ser också en avsaknad av unga i delegationen, vilket är märkligt då det är framtiden som står på agendan och alla som påverkas borde inkluderas i arbetet. Det är unga själva som har förstahandsinformation om de utmaningar som unga möter idag, det är även unga som har lösningarna på dessa. Ska implementeringen  involvera alla behöver den ansvariga delegationen bli mer inkluderande.

Regeringen har tidigare uttryckt att det är viktigt att jämställdhets- och ungdomsperspektivet genomsyrar arbetet med Agenda 2030, att alla berörda parter inkluderas. Det var bland annat en av anledningarna till varför Flickaplattformen valdes in i den svenska delegationen till FN:s Kvinnokommission (CSW) i år. Regeringen ville med vårt deltagande lyfta fram och understryka vikten av flickaperspektivet*, vilket vi såklart var mycket glada över. Vi var åtta stycken som lyfte flickaperspektivet under CSW, bland annat genom att anordna ett eget seminarium där den svenska jämställdhetsambassadören uttryckte ett stort intresse av att flickaperspektivet finns med i implementeringen av målen. Trots detta har regeringen presenterat en delegation som skall se över arbetet med implementeringen av Agenda 20130 som varken representerar kvinnor, ungdomar eller flickor.  De som är bäst på att ha ett flickaperspektiv är inga mindre än flickorna själva, men unga människor hamnar ständigt utanför samhällets maktcentra, och deras röster blir sällan hörda. Vi alla är aktiva i verksamheter som arbetar med att lyfta dessa tre grupper. Vi kämpar dagligen för att flickor och ungas röster ska bli hörda, framförallt i maktens korridorer. Vi vill förändra världen, bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Det ska inte behöva vara upp till oss att ständigt knacka på och be att få bli delaktiga, det borde vara en självklarhet att makthavare bjuder in oss, och alla andra berörda parter.

Agenda 2030 har skapats för att säkerställa vår framtid, att vi kan leva i en värld där klart vatten, ren luft och jämlik delaktighet är självklart. Vi och alla de 34 verksamheter som samlas inom Flickaplattformen står till ert förfogande i arbetet med implementeringen av Agenda 2030.

Det är vår framtid ni beslutar om, låt oss vara med och påverka den!

Liinu Diaz Rämö, Flickaplattformen 

Emma Blomdahl, Föreningen Tillsammans

Malin Flemström, Hungerprojektet

Andrea H. Bustos, Fler Unga

Arbresha Rexhepi, Elektra Göteborg

Sara Bessa, Elektra Göteborg och United Sisters Göteborg

Julia Grabe, Tjejjouren Väst

Ida Östensson, Make Equal

*Flickaperspektivet är insikten om att personer som identifierar sig som flickor har begränsade möjligheter att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck och övertygelsen om att detta bör förändras. Orsakerna till diskrimineringen och förtrycket bottnar sig i samhällets maktstrukturer. Även om diskrimineringen och förtrycket tar sig olika uttryck så är det liknande strukturer som är orsaken världen över.