Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Skolinspektionen granskar förskolans arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har i en rapport presenterat en granskning av förskolans arbete med jämställdhet. Syftet med granskningen var att se om flickor och pojkar får samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsmönster och könsroller. Forskning och utredningar har tidigare visat att det finns en risk att om jämställdhetsuppdraget genomförs på ett omedvetet sätt kan stereotypa könsroller förstärkas istället för att synliggöras och ifrågasättas.

Granskningen har i huvudsak visat att:

  • Personalen vid flertalet granskade förskolor arbetar inte systematiskt utifrån ett genusperspektiv vid genomförande av aktiviteter, planering av miljö och material eller i samtal om förhållningssätt. Flera förskolor arbetar aktivt med likabehandling, men inte alltid med hänsyn till förskolans specifika jämställdhetsuppdrag.
  • Personalen vid majoriteten (85 %) av förskolorna arbetar med att ge flickor och pojkar samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen.
  • Personalen vid ungefär hälften av förskolorna vägleder inte pojkar och flickor så att deras möjlighet att pröva olika miljöer och material breddas och varieras, särskilt inte i den fria leken.
  • Drygt tre fjärdedelar av granskade huvudmän och förskolechefer ger inte tillräckliga förutsättningar för arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller.
  • På förskole- och huvudmannanivå är det drygt tre fjärdedelar som inte inkluderar förskolans jämställdhetsuppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Drygt tre fjärdedelar av förskolecheferna inkluderar inte jämställdhet i det pedagogiska ledar- skapet.

Jämställdhetsuppdraget är alltså inte tydligt eller definierat i förskolorna och kan därför inte användas på ett synligt sätt. På grund av att det inte finns ett systematiskt jämställdhetsarbete i förskolorna finns det en risk att stereotypa könsnormer förs vidare till barnen. Skolinspektionen drar därför slutsatserna att förskolechefer måste inkludera förskolans jämställdhetsuppdrag i arbetet, att personalen behöver kompetensutveckling och möjligheten till att reflektera så att de kan utveckla ett aktivt jämställdhetsarbete. Personalen måste även i större utsträckning vägleda pojkar och flickor och ge dem möjligheten till att pröva olika miljöer och material så att de kan få nya insikter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Att det finns ett medvetet arbete med jämställdhet i förskolan är viktigt ur ett flickaperspektiv då det är i tidig ålder könsroller skapas och som sedan tar sig uttryck i äldre åldrar. Mycket av responsen på kampanjen Tjejkunnig handlar just om ojämställd behandling och könsroller i skolan, och även en känsla av att skolmiljön kan kännas otrygg. Att det finns ett medvetet arbete med jämställdhet under hela skolgången är viktigt för att skapa ett jämställt och tryggt klimat i skolan och i samhället i stort.

Läs rapporten här.