Tillbaka till startsidan

När en medlem bryter mot vår värdegrund eller flickaperspektiv

Vi är en samlingspunkt för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället, på olika sätt. Även om vi arbetar specifikt med kön- och åldersperspektivet så accepterar vi inte organisationer som exkluderar eller diskriminerar utifrån någon social maktordning eller diskrimineringsgrund. 

Vi vill verka för en långsiktig strukturell förändring där flicka-perspektiv lyfts fram och tas hänsyn till i beslut som rör flickors liv och livskvalité, vi vill att makthavare skall prata med, inte om flickor. 

Vi anser att detta mål kräver att olika aktörer, organisationer och föreningar som arbetar för och med tjejer som målgrupp skall få möjligheter att samverka, nätverka och mötas så att vi tillsammans kan driva en starkare opinion med flickaperspektiv. I detta är vi, Flickaplattformen, en samlande kraft.

Vi gör detta genom att samordna nätverksträffar, politiska sakråd och mötesplatser för våra medlemmar. Alla våra medlemmar har skrivit under vår värdegrund och är införstådda med vad vi menar när vi använder begreppet flickaperspektiv. Vår värdegrund finns här. Vad vi menar när vi säger flickaperspektiv kan ni läsa här

Vi förbehåller oss rätten att utesluta medlemmar om de bryter mot vår värdegrund eller inte arbetar på ett sätt som är förenligt med vår syn på vad ett flickaperspektiv innebär. Detta kan till exempel vara att en organisation ställer diskrimineringsgrunderna mot varandra och prioriterar någon över de andra. Vårt huvudfokus är på maktordningarna kring ålder och kön men för att finnas till för ALLA i gruppen flickor behöver vi se till alla diskrimineringsgrunder och andra relevanta maktordningar. Annars riskerar vi att vara en organisation som enbart jobbar för vissa flickors rättigheter. 

Det i sin tur betyder att våra medlemmar behöver ha kunskap, eller vilja att söka sig till mer kunskap om hur flickaperspektivet påverkas av de olika diskrimineringsgrunderna. Det är något som vi på Flickaplattformen gärna stöttar våra medlemmar i, då vi tror på samverkan, dialog och på att utvecklas tillsammans. För att bli medlem krävs alltså inga förkunskaper, däremot en vilja och intention att utvecklas och att arbeta med ett flickaperspektiv på jämlika och inkluderande sätt. 

Om någon bryter mot vår värdegrund eller inte arbetar förenligt med vårt flickaperspektiv

Alla som blir medlemmar i Flickaplattformen har fått läsa och godkänna vår värdegrund och att de förstår vårt flickaperspektiv. Flickaplattformen undersöker i ansökningsprocessen den ansökandes sociala medier, eventuella värdegrund och annan information som finns att tillgå. Därefter tar vår styrelse beslut om en medlems eventuella godkännande. 

Om det kommer till vår kännedom att en medlem har uttryckt sig eller arbetar med metoder som på något sätt strider mot vår värdegrund eller flickaperspektiv så lyfts först en diskussion internt mellan styrelsen och projektledaren hur Flickaplattformen bör gå vidare i ärendet. 

Därefter så kontaktar projektledaren medlemmen för att förklara vår syn och varför vi anser att deras arbete strider mot vår värdegrund och flickaperspektiv. Beroende på utfallet av samtalet så tar styrelsen beslut om ett eventuellt uteslutande. 

En medlem kan bli utesluten om de bryter mot värdegrunden eller inte arbetar på sätt som är förenligt med vårt flickaperspektiv. Vi vill ge alla medlemmar chansen att revidera sitt arbete och utvecklas tillsammans med oss. Om en medlem brustit och brutit mot vår värdegrund så kommer Flickaplattformen bjuda in till samtal. Om medlemmen i samtalet ändrar sin ståndpunkt, och vill utvecklas tillsammans med oss så utfärdas endast en varning. Om medlemmen brister igen, trots varning, så kommer medlemmen uteslutas.

Om medlemmen inte vill se över sina ståndpunkter och det finns en tydlig klyfta mellan medlemmens och Flickaplattformens värdegrunder, så utesluts medlemmen så snart styrelsen sammanträtt och kan ta beslut. Styrelsen sammanträder var tredje vecka. 

Alla medlemmar som bryter mot svensk lagstiftning utesluts med omedelbar verkan.