Tillbaka till startsidan

Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället. Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Vi driver opinion, anordnar politiska sakråd, medlemsträffar, hjälper till med spridning och är en brygga till att påverka makthavare. Bli medlem i oss!

Vi arbetar utifrån Flickaperspektivet

Flickaperspektivet är insikten om att flickor har begränsade möjligheter att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck och övertygelsen om att detta bör förändras. Orsakerna till diskrimineringen och förtrycket bottnar sig i samhällets maktstrukturer kring ålder och kön. Därför lyfter vi även perspektiv från unga icke-binära och unga personer med transerfarenhet då dessa grupper på liknande vis påverkas av könsmaktsordning. Vi anser att ett transinkluderande jämställdhetsarbete är vägen framåt för jämställdhetsrörelsen.

Kön och ålder är två maktordningar i samhället, men vi arbetar utifrån en intersektionellt analys vilket innebär att vi också vill uppmärksamma hur fler maktordningar samverkar och formar vår målgrupps möjligheter till ett liv fritt från diskriminering och förtryck. Gruppen flickor är inte en homogen grupp, utan individerna i gruppen påverkas av fler maktordningar så som rasism, könsbinäritet, socioekonomisk bakgrund, sexualitet, funktion, religion, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. 

Flickaplattformen vill...

  • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
  • att de synergieffekter som finns av att arbeta med jämställdhet på transinkluderande sätt lyfts upp och blir en självklar del av jämställdhetsarbetet i stort.
  • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras status höjs så att alla har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
  • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor och vårt flickaperspektiv.
  • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
  • att när vi arbetar med kön som maktordning så inbegriper det att vi förstår kön som en skala, där alla oavsett kön påverkas negativt, men där flickor, unga icke-binära och unga personer med transerfarenhet är specifikt utsatta och missgynnas.
  • att åldersmaktordningen ifrågasätts, och att vår målgrupps agens och möjlighet att påverka samhället och politiken ökar.
  • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Läs hela vår värdegrund här!