Tillbaka till startsidan

Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för ideella föreningar som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället. Tillsammans med våra medlemmar (flickaaktörer) kan vi göra större skillnad och skapa förändring, för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Vi anordnar Flickaråd för flickor, lyfter deras flickaperspektiv och skapar opinion, driver nätverk, och är en brygga mellan flickor, civilsamhället och myndigheter. Vill ni gå med i oss? Läs mer om vad det innbär här!

Flickaplattformen vill...

  • att åldersmaktordningen ifrågasätts och att samhället ska skapa förutsättningar för att kunna praktisera artikel 12 i Barnkonventionen, så att flickors* agens och möjlighet att påverka samhället och politiken ökar.
  • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
  • att de synergieffekter som finns av att arbeta med jämställdhet på transinkluderande sätt lyfts upp och blir en självklar del av jämställdhetsarbetet i stort.
  • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras status höjs så att alla har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
  • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor och olika flickaperspektiv.
  • att flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
  • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

flicka* vår flickadefinition: 
När vi använder ordet flicka så menar vi alla som identifierar sig som flicka. Vi väljer att endast i undantagsfall begränsa oss och utgå från det juridiska könet i hur vi ser på kategorin “flickor”. På grund av åldersmaktsordningen anser vi att det inte går att endast prata om flickor* ur juridisk mening. Vår målgrupp har ofta inte möjligheten att kunna korrigera sitt juridiska kön, då de flesta är minderåriga. Det i sin tur gör att när vi pratar om flickarelaterade frågor så behöver vi lyfta unga personer med transerfarenhet och unga icke-binära, då dessa omfattas av våra frågor eller ur juridisk synpunkt könas som “flickor”.

För att bli flickaaktör i oss så måste ni skriva under vår värdegrund, läs den här!