Kunskap & inspiration
Tillbaka till startsidan

Värdegrund för Flickaplattformen

Vår värdegrund består av fem pelare

1. Intersektionella
Vi ställer inte maktordningar mot varandra, även om vår utgångspunkt är kön och ålder. Vi vet att flickors* relativa makt och utrymme påverkas av flera faktorer såsom hudfärg, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, geografi, sexualitet och religion. 

Vi gör ett aktivt arbete för att eftersöka föreningar som vi vill ska bli medlemmar hos oss för att nå och representera en bredd av perspektiv, erfarenheter och tankar. 
  
2. Feministiska
Vi utgår från en feministisk intersektionell analys och arbetar för att flickor* skall ha ett reellt inflytande i de besultsfattande processer som rör flickor. Utifrån vår analys ser vi att flickor* fortfarande inte har samma möjligheter att höras och få sitt demokratiska utrymme tillgodosett på grund av maktordningarna ålder och kön.  
 
3. Orädda
Vi anser att ett progressivt förändringsarbete sker genom att vi alla tar ansvar för att uppmärksamma orättvisor och utmana maktens normer. Vi är därför inte rädda för att konstruktivt påpeka de strukturella strukturella orättvisor vi ser, samt att kritiskt granska oss själva och andra. och våga utvecklas i vårt sätt att tänka. Vi vill stötta våra Flickaaktörer och tillsammans med våra Flickaaktörer utvecklas i vårt sätt att tänka och lära av varandra. 
 
4. Flickaperspektiv
Vi ser till att allt förändringsarbete vi bedriver utgår från flickors* egna perspektiv och röster. Därför utgår vårt arbete från artikel 12 i Barnkonventionen: Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler. (UNICEF 2009) 
 
5. Nätverk
I vår plattform samlar vi ideella föreningar som är för, drivs av eller med flickor*, våra Flickaaktörer. Vi bedriver detta nätverk då vi anser att vi blir en starkare kraft för förändring när vi organiserar oss tillsammans. Många av oss har också liknande utmaningar men olika spetskompetenser, vilket gör att vi kan stötta och lära av varandra för att uppnå Flickaplattformens vision. 

 
flicka* vår flickadefinition: 
När vi använder ordet flicka så menar vi alla som identifierar sig som flicka. Vi väljer att endast i undantagsfall begränsa oss och utgå från det juridiska könet i hur vi ser på kategorin “flickor”. På grund av åldersmaktsordningen anser vi att det inte går att endast prata om flickor* ur juridisk mening. Vår målgrupp har ofta inte möjligheten att kunna korrigera sitt juridiska kön, då de flesta är minderåriga. Det i sin tur gör att när vi pratar om flickarelaterade frågor så behöver vi lyfta unga personer med transerfarenhet och unga icke-binära, då dessa omfattas av våra frågor eller ur juridisk synpunkt könas som “flickor”. 

Vad händer om en medlem bryter mot vår värdegrund? Läs mer här.